Flyve-, Ordens- og Sikkerheds- regler
gældende for Fredericia Modelflyveklub,
Nordre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Dette reglement omfatter alle, der færdes eller opholder sig på arealer (flyveplads og tilkørselsvej) som hører til Fredericia Modelflyveklub. Fredericia Modelflyveklub forbeholder sig retten til at sanktionere over for medlemmer og/eller gæster som bevidst overtræder nærværende reglement.

Flyvetidspunkter:

 • Mandag til Torsdag fra kl. 9:00 til 20:00
 • Fredag, Lørdag, Søndag og helligdage fra kl. 9:00 til 18:00

Der er ingen tidsbegrænsninger for El og svævefly.
Onsdag er klubaften

Logbog:

Idet det er vigtigt i påkommende tilfælde (ved evt støjklager mv.) at kunne dokumentere hvorvidt der rent faktisk har været aktivitet på pladsen, er det ethvert medlems pligt at indføre i pladsloggen hvornår man har fløjet, kanalnummer og også gerne hvor mange ture og ca. hvor længe. I rubrikken ”bemærkninger” kan evt. anføres bemærkninger om hvorvidt der er konstateret radioforstyrrelser, vejr og vind, prøveflyvning, uheld eller hvad der måtte falde én ind.

Parkering:

Parkering af biler må kun i parkeringsområdet, Motorcykler, knallerter og cykler parkeres hensigtsmæssigt således at disse ikke generer den øvrige færdsel . Af hensyn til evt. legende børn i området omkring klubhuset, er der fastsat en max hastighed på grusvejen mv. på 20 km.t
Færdsel:
Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse er al kørsel på flyvepladsen forbudt. Unødig færdsel uden for flyvepladsens område er forbudt. I tilfælde af udelanding skal hjemhentning foregå under iagttagelse af størst mulig hensyntagen til afgrøder mv. (følg så vidt muligt sprøjtespor). Evt. erstatningskrav fra tredjemand i forbindelse med styrt og/eller hjemhentning efter udelanding er klubben uvedkommende, dog er det magtpåliggende at understrege fra Fredericia modelflyveklubs side at disse ting skal bringes i orden af hensyn til klubbens omdømme.
Skader på tredjemands ejendom:
Såfremt man forvolder skade på tredjemands ejendom og eller person skal man, uanset om tingene afregnes kontant på stedet eller forsikringen anvendes, altid orientere formanden eller næst-formanden/bestyrelsesmedlem så hurtigt som muligt efter episoden.

Orden:

Det er ethvert medlems pligt at rydde op efter sig selv på pladsen og i klubhuset. Affald af enhver art skal medtages når pladsen forlades (eller lægges i de dertil indrettede affaldsbeholdere). Der er opstillet separate affaldsbeholdere. Én til engangsflasker/glas, én til engangsdåser (alu-dåser) og én til andet affald ( papir, plast mv.). Lad være med at blande det sammen.
Ophold på pladsen:
Tilskuere og gæster skal opholde sig bag sikkerhedslinien såfremt de ikke har en funktion der nødvendiggør at de befinder sig på flyvefeltet. Mindre børn skal være under opsyn af voksne og færdes på disses ansvar. Hunde skal holdes i snor og deres evt efterladenskaber bedes venligst men bestemt fjernes.

Pilotfelt og flyparkering:

Piloter skal altid, når de flyver, stå i pilotfeltet, i taleafstand fra den nærmeste med-pilot. Dette for at nødvendige beskeder, især af sikkerhedsmæssig karakter, kan formidles videre. Ethvert unødvendigt ophold på banen skal undgås. Før nødvendigt ophold på banen f.eks. i forbindelse med start eller hjemhentning af fly skal der gives besked til de andre piloter i feltet. I egen interesse bør man vente med at forlade pilotfeltet indtil der er givet positiv tilbagemelding på at dette er hørt. Flyvende piloter trækker deres fly væk fra pladsen sålænge der er folk på banen. Parkering af fly og grej skal foretages ”på banesiden” af sikkerhedslinien, ikke nærmere end 3 mtr. fra pilotfeltet.

Radiosikkerhed:

Det benyttede radioudstyr skal være godkendt iflg. den til enhver til gældende godkendelse og må således ikke være ændret på nogen måde ( f.eks. sendestyrke, frekvensområde mv.). Ligeledes påhviler det piloten at sørge for at hans radiogrej er i forsvarlig stand således den højeste grad af sikkerhed opnås.
Hold især øje med at batterier ikke bliver for gamle, samt at radiogrej der har været udsat for kraftige påvirkninger (nedstyrtning) bliver set efter, evt udskiftet. Kontrol af rækkevidde skal altid udføres når der er nymonteret eller ændret radioinstallation i et fly. Alle sendere skal være udstyret med korrekt frekvensflag. Det er strengt forbudt at tænde for en sender uden at denne er forsynet med frekvensklemme. På radioer hvor der ikke er monteret klemme skal antennen være slået ind eller afmonteret. Tændes en sender uden at være monteret med klemme vil dette blive betragtet som et groft brud på sikkerhedsreglerne som i gentagelsestilfælde kan medføre flyveforbud. Pas i den forbindelse på at din radio ikke ligger tændt i din bil når du ankommer på pladsen. Husk at sætte klemmen tilbage på plads inden pladsen forlades.

Støjregler:

Alle forbrændingsmotorer skal være udstyret med en effektiv støjdæmper, meget gerne med en efterdæmper. Den maksimale støjudstråling er 94 db. som gennemsnit på 3 meters afstand.

Flyveregler, generelle:

Modelflyvning er underlagt ”Lov om luftfart” og der er udgivet et regelsæt, en ”BL” (bestemmelser om luftfart) der er det bestemmelsesgrundlag der anvendes i forbindelse med modelflyvning. Ligeledes har Modelflyvning Danmark udgivet et regelsæt som sammen med ovenstående forefindes i klubhuset. Disse regelsæt skal være kendt af alle der flyver på pladsen. Endvidere vil det være en god ide at studere forsikringsbetingelserne. Vær især opmærksom på at der findes specielle regler for modelfly med startvægt på over 7 kg. Alle der flyver på Fredericia modelflyveklub’s flyveplads skal være medlem af Modelflyvning Danmark og dermed være omfattet af dennes forsikring. Kun undtaget herfra, er elever i henhold til særlige regler. (Tre ture med instruktør) og udenlandske piloter i henhold til afsnit om disse. Ethvert klubmedlem har ret og pligt til at påtale forsætlig, uansvarlig flyvning, evt. foretage ind-beretning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde af uansvarlig flyvning kan føre til flyveforbud. Udvis hensyn med start og trimning af motorer, husk at holde en afstand på 3 mtr fra pilotfeltet. Såfremt man har en motor der er svær at trimme skal man trække længere væk fra pilotfeltet således at især uøvede piloter og elever under instruktion ikke forstyrres unødigt. Lad ligeledes være med at blæse på andre piloters fly og øvrigt materiel. Modeller der motortrimmes skal holdes således at næsen på flyet holdes væk fra tilskuere/andre piloter i nærheden. Der kan ikke flyves på pladsen så længe der foregår hover øvelser med helikopter(e) på pladsen, heller ikke selv om den/disse skulle befinde sig for enden af banen, se særlige regler for helikoptere i senere afsnit. Det er strengt forbudt at starte og lande med retning hen imod folk og materiel. Såfremt det pga vindforhold eller andet er strengt nødvendigt at starte på tværs af banen i retning af sikkerhedslinien skal man trække så langt ned af banen i vindsiden at dette kan gøres uden at være til fare for andre (mennesker, fly og biler). Desuden skal andre tilstedeværende adviseres om at der startes på skrå af banen. Såfremt flyet ikke følger den forventede bane skal starten straks afbrydes. Det er ikke tilladt at starte direkte ud af parkeringsområdet Al flyvning forgår i manøvreområdet, se skitse ophængt i klubhuset. Flyvningen skal afvikles under hensyntagen til såvel egen som andres sikkerhed. Afpas flyvningen i henhold til din træningstilstand, såvel som flyets formåen. Det er ikke tilladt at overflyve sikkerhedslinien. Lowpass med høj hastighed skal altid adviseres til de andre piloter i felter (eks: ”jeg kommer lavt ind fra venstre”). Lowpass må ikke udføres nærmere pilotfeltet end midten af banen og skal udføres parallelt med denne. For at minimere risikoen for radioforstyrrelser under taxi’ing skal du selv være den der er nærmest på din model, dvs det er ikke tilladt at taxi’e tæt forbi pilotfeltet hvis du selv står langt fra dette. Piloten skal altid have fysisk fat i modellen under taxi manøvrer ud af start feltet. Efter flyvning skal motoren standses inden der taxi’es ind i parkeringsområdet (mindst 3 mtr. fra mennesker eller materiel).
Følgende skal altid adviseres :
Ved start/ landing meldes der højt og tydeligt ”jeg starter/lander” til de andre piloter. Ved motorstop meldes der ”nødlanding”, hvorefter andre piloter giver ”havaristen” den fornødne plads. I tilfælde af radiofejl eller andet, hvor flyet ikke opfører sig som forventet, råbes der højt og tydeligt ”radiofejl”, således alle, også uden for pilotfeltet kan orientere sig om at der er et fly ude af kontrol.
Elever under oplæring må kun flyve under opsyn af en instruktør med A(H/S)-certifikat indtil denne bliver meddelt tilladelse til at flyve på egen hånd. Flyvning på Fredericia modelflyveklub’s plads er tilladt uden A (H/S) certifikat, for medlemmer, men da der som regel kræves certifikat for at flyve på andre klubbers pladser opfordres ethvert medlem til tage dette.

Gæstepiloter:

Fredericia Modelflyveklub tillader gæstepiloter at bruge pladsen såfremt piloten er medlem af, og kan fremvise gyldigt medlemskort fra Modelflyvning Danmark, samt relevant certifikat. Dog kræves det hvis piloten jævnligt gæster pladsen, at personen melder sig ind i Fredericia Modelflyveklub.
Der skal i alle tilfælde være et gyldigt medlem af Fredericia Modelflyveklub til stede under gæsteflyvning.
Gæstepiloter skal inden flyvning gøres bekendt med dette regelsæt, og er som øvrige medlemmer underlagt dette. Udenlandske gæstepiloter skal være dækket af en til enhver tid gældende forsikringsordning.

Stævner:

Til stævner, arrangementer mv. kan der briefes om særlige regler. Flyveregler, særlige: Særlige regler i forbindelse med helikopterflyvning: Opstart af helikoptere skal foretages under fornøden hensyntagen til at dennes rotor ikke drejer så længe den befinder sig i parkeringsområdet. Helikopteren skal bæres ud på pladsen indtil ca midten af banen. Øvede helikopter-piloter flyver på samme måde som fastvinge-piloter fra pilotfeltet og er underlagt de samme regler. For uøvede helikopterpiloter der endnu ikke kan flyve i landingsrunden gælder følgende: Det er tilladt at gå med sin helikopter ud på banen og foretage hover øvelser i fornødent omfang. Antallet af piloter der udfører hover øvelser på banen på samme tid, afhænger af disses erfaring samt vind og vejrforhold. Dog anbefales det ikke at der befinder sig mere end tre piloter på samme tid. Såfremt der er flere piloter på banen på samme tid, skal disse forinden have aftalt hvorledes de indretter sig pladsmæssigt og hvorledes der planlægges at flyve. Det skal i den forbindelse nævnes at hover øvelser i denne sammenhæng er defineret til at være max 2 meters højde (når der er flere på banen). Ønsker man at træne hover og manøvre i mere end 2 meters højde kan der kun flyve 1 mand på banen af gangen Der kan ikke øves hover på banen når der er øvrig trafik på banen, medmindre piloten befinder sig i pilotfeltet. Det er heller ikke tilladt at gå ned i nogle af enderne af banen og øve hover så længe der flyves ”almindeligt” fra pilotfeltet.

 • Dejligt sted at komme. Gode faciliteter.
  Erik Hagedorn
  Erik Hagedorn
 • God flyveplads, gode faciliteter og godt kammeratskab.
  Kim
  Kim
 • God stemning
  Tobias Jakobsen
  Tobias Jakobsen
 • Hyggeligt sted for alle, god stemning!
  Lasse Nielsen
  Lasse Nielsen